بازارچه خیریه

در جهت آشنایی مخاطبین با فعالیت‌های بنیادمادرمهربان و فعالیت داوطلبین و ارتباط موثر با حامیان گرامی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازارچه خیریه هایی در پارک قیطریه و پردیس ملت برگزار شد و تمام عواید آن در اختیار بنیادمادرمهربان قرار گرفت تا صرف فعالیت‌های بنیاد و اطعام کودکان شود.