بسته ارزاق PKU

فنیل کتونوری که به اختصار به آن PKU می گویند یک بیماری نادر ژنتیکی است که به علت نبود نوعی آنزیم کبدی به وجود می آید و غذاهای حاوی پروتئین در بدن آنها مانند سمی است که سلول های مغزی را تخریب می کنند. غذاهای مخصوصی به صورت آزمایشگاهی برای این کودکان تولید می شود که بسیار گران و کمیاب هستند و بسیاری از خانواده ها امکان تهیه آن را ندارند و این کودکان اغلب گرسنه اند.