طرح تهیه و توزیع بسته ارزاق

برای کمک به تغذیه کودکان نیازمند و خانواده آنها طرح توزیع بسته های ارزاق در دستور کار بنیاد قرار گرفت تا برای مدتی بتواند نیازهای غذایی آنها را تأمین نماید. کمک به کودکان نیازمند پس از شناسایی، انجام تحقیق میدانی و تصمیم گیری در کمیته تحقیق انجام می گیرد که عمده اقدامات این طرح از مرحله تهیه ، بسته بندی و توزیع و تحویل بسته ها به درب منازل مددجوها توسط داوطبین افتخاری بنیاد صورت می پذیرد