توزیع پروتئین

براساس اهداف اساسنامه بنیاد و درجهت مبارزه با گرسنگی و رساندن موادغذایی مفید به کودکان نیازمند طرح توزیع پروتئین در بنیاد و برای کودکان و خانواده های تحت پوشش انجام می‌شود که در این طرح پروتئین شامل گوشت تازه ، مرغ ،ماهی و تن ماهی بصورت مجزا یا همراه بسته های ارزاق در اختیار خانواده های تحت پوشش قرار می گیرد