طرح دوشنبه های خوشمزه

در طرح دوشنبه های خوشمزه برای کودکان کم برخوردار و یا بی سرپرست جشن تولد گرفته می شود تا موجبات شادی این کودکان نیازمند فراهم گردد.