طرح قربانی اول ماه

در این طرح در اول هر ماه قمری با همراهی خیرین و بنیادمادرمهربان گوسفند زنده خریداری و قربانی می شود و گوشت آن در بین خانواده های کم برخوردار مددجو و خانواده های نیازمند در مناطق محروم استان تهران بصورت گرم توزیع می شود