فعالیت داوطلبین

داوطلبین در بنیاد مادرمهربان نقش موثری ایفا می کنند و در واقع در اجرای اکثر برنامه ها و طرح ها حضور دارند از جمله بسته بندی و توزیع بسته ارزاق
شناسایی خانواده های نیازمند
نقاشی روی بسته های ارزاق
برگزاری جشن دوشنبه های خوشمزه و …