طرح لقمه خوشمزه

با توجه به گزارش های دریافتی از کودکان نیازمند و در خواست های مسئولین مدارس، طرح توزیع لقمه های خوشمزه برای دانش آموزان نیازمند شهر تهران در دستور کار بنیاد قرار گرفت. لقمه ها با مواد اولیه تازه توسط داوطلبان بنیاد آماده می شود و به دست کودکان رسانده می شود