حضور سرکار خانم مژده لواسانی در بازارچه خیریه

خون انار گردن پاییز است…سپاس از سرکار خانم مژده لواسانی که با گلهای انار ،از کتابشان به بازارچه بنیاد خیریه مادرمهربان گرما بخشیدن.
این خیر و این حس خوب گوارای وجود ما و شما.💐💐💐💐💐💐
تاریخ: شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶