حضور جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب پارک

حضور جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کتابهایی چون قصه های مجید و شما که غریبه نیستید، در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان در فروشگاه کتاب پارک.
قدردان حضور پرمهرشان هستیم.🌹

تاریخ: جمعه، ۹ شهریور ۱۳۹۷